Podmienky

Informácie o spracúvaní osobných údajov
poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“)

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Obchodné meno: Michal Ondrejka UNIOBCHOD
IČO: 45627002
Miesto podnikania: 917 01 Trnava, Šípová ulica 6986/14A
Registrácia: Okresný úrad Trnava
tel. +421911411311
e-mail: euroautoskola@euroautoskola.sk
Zodpovedná osoba: Mgr. Michal Ondrejka, tel. 0911 411 311
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Spracovanie osobných údajov


Pri používaní našej internetovej stránky sa informácie o pripojení ukladajú medzi údaje denníka servera. Tieto informácie môžu zahŕňať (1) typy prehliadačov a verzií používateľa, (2) operačný systém, jazyk a rozlíšenie obrazovky používaný pri návšteve webu, (3) webové stránky, z ktorých prístupový systém navštevuje naše webové stránky (tzv. “referrer”) (4) subweb (5), dátum, čas dopytu a obsah požiadavky (6), adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) prístup k poskytovateľovi internetových služieb a (8) ďalšie informácie potrebné pre prípad útokov na naše informačné systémy.

Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa a z neho sa sprostredkujú na našu stránku. Preto má
užívateľ plnú kontrolu nad používaním cookies. Prostredníctvom zmeny nastavení v internetovom prehliadači môže byť prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané. Po deaktivovaní cookies nie je možné využívať všetky funkcie našej internetovej stránky v plnom rozsahu

V prípade využitia formulára „Prihláška“ spracúva Prevádzkovateľ (1) meno, (2) priezvisko, (3) dátum narodenia, (4) telefónne číslo, (5) e-mailovú adresu, (6) IP adresu a (7) unikátny identifikátor (UID).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby, kým nedôjde k vybaveniu žiadosti .
Osobné údaje sú spracúvané i prostredníctvom kamerového systému so záznamom v rozsahu podobizne zachytenej na kamerovom zázname za účelom zaistenia ochrany proti ohrozeniam bezpečnosti v dôsledku trestnej činnosti, rizikového správania, vandalizmu, nehôd a ďalších rizík ohrozujúcich fyzickú bezpečnosť a majetok osôb.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na ochrane vyššie uvedených hodnôt a záujmov.


3. Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má právo (1) požadovať prístup k osobným údajom, (2) na opravu osobných údajov, (3) na vymazanie osobných údajov, (4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (5) na prenosnosť osobných údajov a (6) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa:

a) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby alebo
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle alebo
d) osobne v sídle Prevádzkovateľa.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.